Marketing Oops! Podcast

MarTech EP.7 “Online Shopper Insights” เจาะลึกนักช้อปออนไลน์ 4 ประเภท

December 18, 2019

MarketingOops! Podcast MarTech ตอนที่ 7 เล่า Insights พฤติกรรมนักช้อปในประเทศไทย ที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท เพื่อพาผู้ฟังไปทำความรู้จัก Mobile Shopper” แต่ละประเภท และแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมการช้อปอย่างไร ?!? เพราะเมื่อเราเข้าใจนักช้อปกลุ่มเป้าหมายของเรามากขึ้น ย่อมทำให้นักการตลาด เจ้าของแบรนด์ สามารถสื่อสารได้อย่างตรงใจ และกลายมาเป็นลูกค้าของเราได้ในที่สุด