Marketing Oops! Podcast

MarTech EP.3 “วัยเกษียณ” แล้วยังไงต่อ ? เมื่ออายุเป็นเพียงแค่ตัวเลข

October 4, 2019

MarTech ในหมวด Consumer Insights ตอนที่ 3 เจาะลึกคนวัยเกษียณ เมื่ออายุเป็นเพียงตัวเลข เพราะการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟน ทำให้ผู้บริโภควัยเก๋า ทั้งที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ เมืองรอง รวมไปถึงเมืองเล็กๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร - ใช้เทคโนโลยี เพื่อทำให้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และอัพเดทเทรนด์ไม่น้อยไปกว่าคนรุ่นใหม่

ที่สำคัญ “คนวัยเกษียณ” เป็นกลุ่มที่มี “เวลา” และ “มีเงิน”  ไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญ เงินเก็บสะสมในช่วงระหว่างทำงาน เงินประกัน ในขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายน้อยลง จึงเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพที่นักการตลาดไม่ควรมองข้าม