Marketing Oops! Podcast

Influencer Marketing EP.1 การตลาดคนละวิถี

September 19, 2019

Influencer Marketing Episode 1 พาไปทำความเข้าใจหลักคิดของ "Influencer Marketing" ว่าแท้ที่จริงแล้วเป็น "Truth" มากกว่าเป็น "Trend" เพียงแต่ต้องใช้ให้ถูกต้อง และไม่ควรใช้วิธีการ หรือทฤษฎีเครื่องมือทางการตลาดแบบดั้งเดิมมาใช้ และมีความคล้ายกับ Word of Mouth Marketing แต่ Influencer Marketing แบรนด์สามารถจัดการได้ดีกว่า