Marketing Oops! Podcast

China Market Insights Special Episode EP.1 จับตา “6 e-Commerce Trends” ประเทศจีน ปี 2020

December 13, 2019

ปี 2020 จะเป็นอีกปีที่ต้องจับตามอง “ประเทศจีน” เพราะการขยับตัวแต่ละครั้งของดินแดนมังกรแห่งนี้ สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลก !!

เมื่อประเทศจีนเป็นตลาดใหญ่ และธุรกิจไทย - ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ไทย ก็ต้องการเจาะกลุ่มผู้บริโภคจีน ดังนั้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้ “MarketingOops! Podcast China Market Insights” จึงนำเสนอตอนพิเศษ (Special Episode) ว่าด้วยเทรนด์ “China Trends 2020” ประกอบด้วย 5 ตอนย่อย

เริ่มต้นด้วย Special Episode 1 “e-Commerce Trends 2020”

Play this podcast on Podbean App