Marketing Oops! Podcast

China Market Insights EP.11 จีนมีแอปฯเยอะ! แบรนด์จะสร้างAwareness เข้าถึงด้วยแพลตฟอร์มไหนกลยุทธ์อะไร

March 21, 2020

Marketing Oops! China Market Insights ตอนที่ 11 ว่าด้วยเรื่องแบรนด์จะสร้าง Awareness เข้าถึงคนจีนด้วยแพลตฟอร์มไหน และกลยุทธ์อะไร ถึงจะตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดี ภายใต้ 3 กลยุทธ์หลักคือ

- เจาะลึกกลยุทธ์การใช้ “KOL” (Key Opinion Leader) ในจีน เพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มคนจีน

- กลยุทธ์ใช้พลัง “สื่อจีน” ในไทยเขียนคอนเทนต์ “รีวิว”

- เพิ่มการเข้าถึง ด้วยกลยุทธ์ผสาน “Offline Media”