Marketing Oops! Podcast

China Market Insights - ทางออก “แบรนด์ไทย–ธุรกิจท่องเที่ยว” พลิกวิกฤต “COVID-19” เป็นโอกาส

March 6, 2020

Marketing Oops! Podcast China Market Insights ครั้งนี้จึงเป็นตอนพิเศษที่ว่าด้วย ทางออกของ “แบรนด์ไทย – ธุรกิจท่องเที่ยว” เพื่อพลิกวิกฤต “COVID-19” เป็นโอกาส เรียนรู้ผ่านโมเดลธุรกิจจีน

ในระหว่างสถานการณ์ COVID-19 แพร่กระจายอย่างหนักในจีน แต่ผู้ประกอบการเอกชน และประชาชนต่างปรับตัว โดยใช้เทคโนโลยี และแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ มาเป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจ และใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้กลุ่มธุรกิจบางประเภทที่เติบโตขึ้นมา โดยเฉพาะธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ให้บริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซ, ความบันเทิงออนไลน์, สั่งอาหารออนไลน์

กลับมาที่ประเทศไทย แบรนด์ – ผู้ประกอบการไทย ควรเตรียมความพร้อมมีทั้ง “แผนระยะสั้น” และ “แผนระยะยาว”