Marketing Oops! Podcast

Brand Life EP.3 หลักสูตรซีอีโอ จะเป็นผู้นำที่ดีได้ ต้องเรียนรู้ วิชาลำบาก วิชาที่ห้องเรียนไม่ได้สอน!

April 30, 2020

Marketing Oops! Podcast รายการ Brand Life ตอนนี้ว่าด้วย “หลักสูตรซีอีโอ” ผู้กำหนดทิศทางองค์กร - กลยุทธ์ – เป้าหมายองค์กร ด้วยเรื่องราวของ 3 ซีอีโอขององค์กรไทย และองค์กรต่างประเทศ ต่างเรียนรู้ “วิชาลำบาก” หรือ “วิชาติดดิน” ที่ต้องฝึกฝนตนเองในทุกกระบวนการธุรกิจ ลุยลงมือทำจริง สั่งสมประสบการณ์ เพื่อเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้ง เข้าใจพนักงาน และเข้าใจความต้องการของลูกค้า