Marketing Oops! Podcast

Brand Life EP.1 อะไรคือ…สิ่งที่ธุรกิจควรให้ความสนใจ และ “Core Business” สำคัญกับองค์กรอย่างไร

February 27, 2020

“Marketing Oops! Podcast” เปิดตัวรายการใหม่ “Brand Life เกร็ดความคิด ชีวิตของแบรนด์” จะมาเล่าเรื่องราวการเดินทางของแบรนด์จากทั่วทุกมุมโลก พร้อมด้วยวิธีคิดของผู้บริหารองค์กรต่างๆ

เริ่มต้นกันที่ Episode 1 ว่าด้วยเรื่องอะไรคือ...สิ่งที่ธุรกิจควรให้ความสนใจ และ Core Business สำคัญกับองค์กรอย่างไร โดยยกเคสของ 3 องค์กรใหญ่ทั้งในไทย และระดับโลก มาเป็นกรณีศึกษาให้ได้เรียนรู้กัน