Marketing Oops! Podcast

Influencer Marketing [Special Episode COVID-19] การปรับตัวของ Influencer Marketing ยุค New Normal

May 31, 2020

MarketingOops! Podcast Influencer Marketing Special Episode อธิบายผลกระทบของ Covid-19 ต่อธุรกิจการตลาดและ Influencer Marketing ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางถึงยาว พร้อมแนวทางการปรับตัวของ Influencer เพื่อเตรียมรับมือในยุค New Normal

- แบบแผนการใช้ชีวิตและพฤติกรรมใหม่

- Pivot การปรับจูนแกนคอนเทนต์ใหม่

- ช่วงฟูมฟักของ Content Creator หน้าใหม่ และสถานการณ์แข่งขันที่ดุเดือด

- ผลกระทบด้านรายได้ของ Influencer มีทั้งลบและบวก

- งบถูกโยกมาสื่อออนไลน์ แต่ Influencer ต้องระวังการสื่อสารในช่วง Sensitive

- กำลังซื้อลดลง แบรนด์มองหา Return on Investment ที่มีประสิทธิภาพ

- Influencer ควรเรียนรู้การตลาดเพิ่ม และยืดหยุ่นในการร่วมงานกับแบรนด์

- การทำ Branded Content ต้องตีโจทย์แบรนด์ให้แตก

- Influencer ควรใส่ใจเรื่องการเงิน การบัญชี และภาษี