Marketing Oops! Podcast

MarTech EP.10 เปิด Insights และกรณีศึกษาแบรนด์จะใส่ “ความเป็นไทย” อย่างไร ให้ขายของได้

March 13, 2020

Marketing Oops! Podcast ในรายการ MarTech “Consumer Insights” ตอนล่าสุดนี้ พูดถึง Insights คนไทยเกี่ยวกับความเป็นไทย และแบรนด์จะใส่ความเป็นไทยอย่างไร ให้ขายของได้

ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนยุคสมัยไปอย่างไร เกิดนวัตกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามาอย่างไร แต่ “ความเป็นไทย” ยังคงอยู่ใน DNA ของคนไทยทุกคน และภูมิใจในรากเหง้าของตัวเอง

บทสรุป 3 ข้อหลักที่นักการตลาด - นักโฆษณา นำความเป็นไทยมาสร้างแบรนด์ หรือสื่อสารการตลาด เพื่อเชื่อมโยงแบรนด์ กับผู้บริโภคได้ดังนี้

  1. ด้วยความที่คนไทยเป็นคนสนุก สามารถใช้ “ความสนุก” เข้าไปอยู่ในคอนเทนต์ หรือแคมเปญการตลาด
  2. เข้าใจตัวตน หรือรากเหง้าของคนแต่ละท้องถิ่น
  3. แบรนด์เชื่อมโยงกับลูกค้าในฐานะเพื่อน คนสนิท หรือคนในชุมชน เพื่อทำให้ผู้บริโภครู้สึกไว้วางใจ และรู้สึกปลอดภัย