Marketing Oops! Podcast

China Market Insights Special Episode EP.4 - 6 ปัจจัยทำไม “นักท่องเที่ยวจีน” ยังฮิตเดินทางไปต่างประเทศในปี 2020

December 19, 2019

ทุกวันนี้ “นักท่องเที่ยวจีน” คือ นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก และประเทศไทย มาดูกันว่าในปี 2020 “Tourism Trends” ในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนจะเป็นอย่างไร มีอะไรพลิกผันเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน