Marketing Oops! Podcast

China Market Insights EP.3 เปิด Insight เบื้องต้นพฤติกรรมการใช้ออนไลน์ของชาวจีน

October 3, 2019

แนะนำธุรกิจไทยที่ต้องการเจาะตลาดจีน ควรเริ่มต้นจาก “นักท่องเที่ยวจีน” ก่อน เพราะคนกลุ่มนี้เดินทางมาไทยไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคนต่อปี และซื้อของจากเมืองไทยอยู่แล้ว ดังนั้น การใช้งบประมาณ ย่อมน้อยกว่าการไปบุกตลาดจีน ทั้งยังเห็นผลที่เร็วกว่า ในขณะที่การส่งออกสินค้าไปทำตลาดที่จีน หรือนำธุรกิจออกไปประเทศจีน ไม่ใช่เรื่องง่าย!